Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

ZM/08/0425/01/WS

Do: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Rozporządzeniem Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 roku Wojewoda Mazowiecki określił program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 269 z dnia 31 grudnia 2007 roku, poz. 9320.

Od 1 stycznia 2008 roku - zgodnie z art. 19 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.) programy ochrony powietrza określa w drodze uchwały sejmik województwa.

Za realizację programu jest odpowiedzialny Samorząd Województwa Mazowieckiego. W związku z tym prosimy o informację jakie konkretne działania zostały podjęte w okresie 1 stycznia 2008 – 1 maja 2008 w działaniach wymienionych w załączniku nr. 1, punkt 1:

b) zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym (zwiększanie płynności ruchu, ograniczanie tworzenia „korków", tworzenie stref "uspokojenia ruchu" do prędkości maksymalnie 30 km/h, uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej poprzez wydzielanie dla niej osobnych pasów ruchu),

d) tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów,

e) tworzenie stref z zakazem ruchu określonych typów pojazdów, w szczególności pojazdów ciężkich,

f) podział miasta na strefy w zależności od jakości paliwa spalanego w pojazdach,

g) rozwój systemu transportu publicznego, w szczególności szynowych systemów transportu zbiorowego (miejskie i podmiejskie linie tramwajowe, system Parkuj i Jedź, metro, szybka kolej miejska),

h) polityka cenowa opłat za przejazdy zachęcająca do korzystania z systemu transportu publicznego (np. uzależnienie stawki opłaty za parkowanie od ceny biletu jednorazowego, normalnego komunikacji miejskiej; wprowadzenie opłaty za wjazd samochodem do strefy śródmiejskiej),

i) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta oraz w okolicy węzłów obwodnic miasta wraz z zapewnieniem obsługi tanim transportem zbiorowym do centrum miasta,

j) tworzenie systemu ścieżek rowerowych,

k) tworzenie systemu płatnego parkowania w miecie,

l) wprowadzanie nowych nisko emisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu publicznego i służb miejskich,

m) systematyczna wymiana taboru samochodowego w komunikacji publicznej na tabor spełniający wymagania obowiązujących norm EURO,

n) intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic,

o) wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni,

p) stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących ograniczanie emisji pyłu podczas eksploatacji;

Wnosimy również o podjęcie interwencji w celu realizacji punktu h i punktu k. Na ostatniej Sesji Rady m.st. Warszawy (9 maja 2008 r.)została zablokowana uchwała powiększająca strefę płatnego parkowania oraz podnosząca ceny za postój. 1 czerwca jest wprowadzana podwyżka opłat za przejazd komunikacją miejską. Zwiększenie dysproporcji pomiędzy cenami biletów komunikacji publicznej a stawkami za parkowanie na niekorzyść komunikacji publicznej stoi w rażącej sprzeczności z realizacją programu ochrony powietrza. Nie występujemy przeciwko podwyżce opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, ale przeciwko nierealizacji programu ochrony powietrza. Stawki za parkowanie powinny ulec podwyższeniu wraz ze wzrostem cen biletów, a jednocześnie powinno nastąpięć rozszerzenie strefy płatnego parkowania, które to działania są zgodne z programem ochrony powietrza

Do wiadomości: Ministerstwo Środowiska