Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Pragnę zawiadomić, że w dniu 16 sierpnia 2005 r. o godzinie 9:00 prezes Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza, Pan Tomasz Stapagiel podjął decyzję o zmianie terminu wykonania zamówienia w SIWZ przetargu na dostawę i montaż instalacji do produkcji biopaliw. Decyzję podjęto zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Decyzję o zmianie SIWZ podjęto w związku z koniecznością dostosowania terminu wykonania zamówienia do terminów realizacji zadań w wykonywanym przez SKPL projekcie pt. Na biopaliwie po nowych torach. Nowy termin wykonania zamówienia to:

- wykonawca wykona zamówienie w terminie do 31 grudnia 2005 r.

W związku ze zmianą SIWZ zgodnie z art. 58 ust. 7 UZP wyznaczono nową datę datę składania i otwarcia ofert, uwzględniając konieczność dokonania zmian w ofertach. Nowa data to:

- 19 sierpnia 2005 o godzinie 12:00 (w przypadku ofert składanych pocztą liczy się data wpłynięcia oferty na podany w SIWZ adres).

Z poważaniem,

Wojciech Szymalski
Centrum Zrównoważonego Transportu
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zamawiający

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych,
ul. Cypriana Godebskiego 2E,
62-800 Kalisz.

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EUR.

Sposób uzyskania SIWZ

SIWZ jest udostępnianie bezpłatnie.

Można je uzyskać drogą pocztową przesyłając prośbę na adres:

Centrum Zrównoważonego Transportu,
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze,
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6,
00-695 Warszawa

z dopiskiem "Przetarg SKPL - SIWZ"

faxowo: (22) 621 77 77

mailowo: w.szymalski@zm.org.pl

W prośbie prosimy podać podstawowe dane teleadresowe, pozwalające na bieżący kontakt z firmą pobierającą SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa podzespołów instalacji do produkcji biopaliw tj.

- jednego urządzenia do produkcji biodiesla o wydajności min. 400 l/dobę,

- jednego zbiornika sedymentacyjnego o poj. 600 l,

- dwóch pras ślimakowych do tłoczenia rzepaku o wydajności min. 20 kg/godz.

Montaż instalacji do produkcji biopaliw w pomieszczeniu zamawiającego

Urządzenie do produkcji biodiesla powinno być wyposażone w:

- system skraplania metanolu,

- układ grzania pozbawiony bezpośredniego kontaktu oleju z grzałkami,

- sterowanie z elementami automatyki poszczególnych procesów (np. termostatowanie oleju),

- odrębne drogi przesyłu oleju i estru,

- filtr zgrubny na wydaniu estrów,

- możliwość przewożenia urządzenia wózkiem widłowym.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca powinien spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.)

2. Złożenie pisemnej kompletnej oferty wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert.

3. Przyjęcie warunków zawartych w SIWZ zamówienia.

4. Doświadczenie wykonawcy.

Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu

1. Oferta przygotowana zgodnie z opisem w SIWZ, zawierająca wszystkie wymagane dokumenty i podpisana przez osoby upoważnione według KRS wykonawcy.

2. Referencje za wykonanie przynajmniej jednego podobnego zamówienia.

3. Oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium - brak.

Kryteria oceny oferty

Cena - 80%.

Okres wykonania oferty - 10%.

Zgodność parametrów technicznych podzespołów z oczekiwaniami zamawiającego - 10%.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty można składać droga pocztową lub osobiście na adres:

Centrum Zrównoważonego Transportu,
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze,
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6,
00-695 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać "Przetarg SKPL - OFERTA")

do dnia 16 sierpnia 2005 r., godzina 12:00 (w przypadku ofert składanych pocztą liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres).

Termin związania ofertą: 30 dni.