Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zamawiający: Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, ul. Cypriana Godebskiego 2E, 62-800 Kalisz

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 EUR.

Sposób uzyskania SIWZ: SIWZ jest udostępnianie bezpłatnie. Można je uzyskać drogą pocztową przesyłając prośbę na adres:

Centrum Zrównoważonego Transportu
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6
00-695 Warszawa

z dopiskiem "Przetarg SKPL - SIWZ"

faksowo: (22) 621 77 77

pocztą elektroniczną: w.szymalski@zm.org.pl

W zapotrzebowaniu na SIWZ prosimy podać podstawowe dane teleadresowe, pozwalające na bieżący kontakt z firmą pobierającą SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa podzespołów instalacji do produkcji biopaliw tj.

- jednego urządzenia do produkcji biodiesla o wydajności min. 400l./ dobę,

- jednego zbiornika sedymentacyjnego o poj. 600l.

- dwóch pras ślimakowych do tłoczenia rzepaku o wydajności min. 20 kg/godz.

Montaż instalacji do produkcji biopaliw w pomieszczeniu zamawiającego.

Urządzenie do produkcji biodiesla powinno być wyposażone w:

- system skraplania metanolu,

- układ grzania pozbawiony bezpośredniego kontaktu oleju z grzałkami,

- sterowanie z elementami automatyki poszczególnych procesów (np. termostatowanie oleju),

- odrębne drogi przesyłu oleju i estru,

- filtr zgrubny na wydaniu estrów,

- możliwość przewożenia urządzenia wózkiem widłowym.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca powinien spełniać warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.)

2. Złożenie pisemnej kompletnej oferty wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert

3. Przyjęcie warunków zawartych w SIWZ zamówienia4. Doświadczenie wykonawcy

Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu

1. Oferta przygotowana zgodnie z opisem w SIWZ, zawierająca wszystkie wymagane dokumenty i podpisana przez osoby upoważnione według KRS wykonawcy

2. Referencje za wykonanie przynajmniej jednego podobnego zamówienia

3. Oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wadium - brak.

Kryteria oceny ofert

1. Cena - 80%

2. Okres wykonania oferty - 10%

3. Okres gwarancyjny - 10%

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty można składać droga pocztową lub osobiście na adres:

Centrum Zrównoważonego Transportu
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6
00-695 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać "Przetarg SKPL - OFERTA")

do dnia 3 października 2005, godzina 15:00 (w przypadku ofert składanych pocztą liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres)

Termin związania ofertą: 30 dni.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.skpl.kalisz.pl dnia 16 września 2005 r.