Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Zamawiający

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych
ul. Cypriana Godebskiego 2E
62-400 Kalisz

Przedmiot zamówienia

Dostawa podzespołów instalacji do produkcji biopaliw tj.

* jednego urządzenia do produkcji biodiesla o wydajności min. 400l./ dobę,

* jednego zbiornika sedymentacyjnego o poj. 600l.

* dwóch pras ślimakowych do tłoczenia rzepaku o wydajności min. 20 kg/godz.

Montaż instalacji do produkcji biopaliw w pomieszczeniu zamawiającego.

Urządzenie do produkcji biodiesla powinno być wyposażone w:

* system skraplania metanolu,

* układ grzania pozbawiony bezpośredniego kontaktu oleju z grzałkami,

* sterowanie z elementami automatyki poszczególnych procesów (np. termostatowanie oleju),

* odrębne drogi przesyłu oleju i estru,

* filtr zgrubny na wydaniu estrów,

* możliwość przewożenia urządzenia wózkiem widłowym.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony opublikowany w dniu 1 sierpnia 2005:

* W siedzibie zamawiającego ul. Cypriana Godebskiego 2E w Kaliszu

* Na stronach internetowych: www.skpl.kalisz.pl, www.zm.org.pl, www.czt.zm.org.pl

Ogłoszenie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zmianami) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie wybrano żadnej oferty i unieważniono postępowanie. Postępowanie unieważniono zgodne z literą art. 93 ust. 1 p. 4 UZP, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z art. 180 UZP od powyższego rozstrzygnięcia wykonawcy mogą wnieść protest w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Wojciech Szymalski, pełnomocnik SKPL w sprawie przetargu