Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Konsorcjum Zielonego Mazowsza i Politechniki Krakowskiej podpisało umowę z Zarządem Województwa Śląskiego na opracowanie Analizy uwarunkowań uruchomienia równoodstępowej kolejowej komunikacji pasażerskiej w relacji Tychy Miasto – Katowice – Sosnowiec. Konsorcjum zostało wybrane w przetargu publicznym, oferując najkorzystniejsze warunki spośród pięciu oferentów spełniających wymogi formalne (pozostali to: SITK Kraków, BPI Consult, Biuro Inżynierii Transportu Cejrowski i Krych oraz konsorcjum BKK Katowice + Kolprojekt + Wasco + IMC).

W ramach studium mają zostać ocenione m.in. spodziewane potoki ruchu, określone minimalne parametry konkurencyjności oferty (czas przejazdu, częstotliwość, cena), niezbędne inwestycje, działania organizacyjne (np. wspólny system taryfowy z innymi przewoźnikami), oszacowane koszty i dokonana uproszczona analiza ekonomiczna. Zostanie także przeanalizowana możliwość budowy nowych przystanków, przygotowane ich koncepcje wraz z integracją z komunikacją miejską, czy parkingami Park and Ride. Będzie także analizowana możliwość wydłużenia linii do Oświęcimia.

Termin odbioru opracowania określono na 26 czerwca 2006 r. Ma ono zostać wykorzystane do przygotowania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2007-13.