Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

W miejscu: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3.

Udział wzięli:

- Bogusław Kowalski (wicemarszałek województwa, gospodarz spotkania),

- Krzysztof Rytel (dyrektor Centrum Zrównoważonego Transportu (CZT)),

- Wojciech Szymalski (koordynator projektu CZT),

- Karol Trammer (współpracownik CZT i redaktor biuletynu "Z biegiem szyn");

Na spotkaniu stwierdzono, że:

Rozbieżności

Strony mają odrębne stanowisko w następujących sprawach:

* zakupu taboru dla województwa (zakup nowych składów EZT, zamiast szynobusów)

Marszałek, jako przedstawiciel samorządu wojewódzkiego twierdzi, że nie jest logicznym zakup taboru na linie o niskich potokach podróżnych, gdyż nie satysfakcjonuje to głównej grupy klientów kolei na Mazowszu, która dojeżdża bezpośrednio do Warszawy. Przedstawiciele społeczni mają przeciwne zdanie na ten temat, twierdząc, że niewielkimi inwestycjami w linie, które nie prowadzą do Warszawy, można otrzymać lepsze rezultaty, niż dużymi inwestycjami w przewozy masowe - przede wszystkim nie likwidować linii kolejowych.

* koordynacji przewozów kolejowych przez województwo w dotychczasowej strukturze i organizacji tych przewozów

Samorząd nie widział i nie widzi możliwości wpływania na rozkłady jazdy kolei regionalnej na Mazowszu do momentu powstania spółki samorządowej zajmującej się przewozami kolejowymi w grudniu 2004 roku. Motywowane jest to chęcią zachowania dobrych stosunków z partnerem kolejowym, których zakłócenie mogłoby spowodować niepowodzenie przedsięwzięcia regionalizacji.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zgadzają się z tym stwierdzeniem i uważają, że obecnie istnieje ustawowy obowiązek koordynacji rozkładów jazdy, z którego samorząd się nie wywiązuje. Priorytet utworzenia spółki samorządowej nie powinien być według przedstawicieli społecznych forsowany kosztem pasażerów, także lokalnych linii kolejowych.

* polityki wobec linii kolejowych nie prowadzących do Warszawy

Samorząd nie ma programu strategicznego dotyczącego linii regionalnych, które nie prowadzą bezpośrednio do Warszawy. Program samorządu dotyczący rozwijania jedynie linii magistralnych prowadzących do Warszawy nie zgadza się z poglądami przedstawicieli społecznych.

Zbieżności

Poglądy obydwu stron były zbieżne w następujących kwestiach:

* oferty przewozowej kolei na Mazowszu

Strony zgodziły się, co do tego, że obecna oferta jest zła, że Mazowiecki Zakład Przewozów Regionalnych PKP nie posiada wiarygodnych danych dotyczących kosztów przewozów i potoków podróżnych oraz że konieczne jest przeprowadzenie niezależnych badań dotyczących kosztów i potoków podróżnych na Mazowszu.

* polityki taborowej oraz postępowania Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych

Strony zgodziły się też, co do tego, że obecna polityka taborowa PKP jest nieracjonalna i nieefektywna ekonomicznie. Postępowanie PKP zmierza do zniechęcenia samorządów do podejmowania działań związanych z przejęciem lub koordynacją przewozów kolejowych.

Ustalenia

1. Marszałek Bogusław Kowalski wyraził chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi przy organizacji przewozów kolejowych w województwie mazowieckim i zdecydował się zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych na najbliższe spotkanie Zespołu ds. regionalizacji kolei.

2. Marszałek zaproponował utworzenie ciała konsultacyjnego dotyczącego przewozów kolejowych, w którym uczestniczyłyby organizacje społeczne oraz przewoźnicy, a administracja województwa przyjmowałaby rolę arbitra w sporach.

Wnioski i dalsze postulaty strony społecznej

1. Powinno się zachować równomierne rozłożenie pracy przewozowej w okresie przejściowym (do czasu utworzenia spółki samorządowej), aby zachować istniejące linie kolejowe.

2. Dofinansowanie na poziomie 50 mln jest zbyt niskie w stosunku do środków przeznaczonych na przewozy przez inne województwa oraz wykonania budżetu województwa.

3. Samorząd nie posiada kadry mogącej zajmować się koordynacją rozkładów jazdy i przewozów regionalnych w ogóle. Zdaniem przedstawicieli społecznych przy procesie tworzenia spółki należy skupić się bardzo silnie nad zatrudnieniem fachowców, których obecnie w strukturach administracji wojewódzkiej nie ma.