Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Do: Remigiusz Paszkiewicz
Prezes
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Apel w sprawie konsultacji dot. optymalizacji sieci PKP PLK

W związku z poinformowaniem przez PKP PLK o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z lokalnymi samorządami na temat potencjalnego wyłączenia z eksploatacji nieużywanych lub charakteryzujących się znikomym wykorzystaniem odcinków linii kolejowych, wyrażamy poparcie dla pomysłu konsultacji. Tak ważna i kluczowa dla przyszłości kolei w Polsce decyzja powinna zostać podjęta z rozwagą i po zasięgnięciu opinii możliwie szerokiego kręgu podmiotów.

Jednocześnie apelujemy, aby konsultacje przeprowadzic z uwzględnieniem dwóch poniższych postulatów.

Konsultacje społeczne, nie tylko samorządowe

Po pierwsze, konsultacje nie powinny być ograniczone tylko do lokalnych władz, ale prawo uczestniczenia w nich powinno zostać rozszerzone na wszystkich interesariuszy, których te decyzje będą dotyczyły. W szczególności chodzi o przewoźników kolejowych, przedsiębiorców działających przy przedmiotowych liniach, pasażerów – tych korzystających z danej linii kolejowej, ale także potencjalnych przyszłych pasażerów w przypadku linii bez ruchu pasażerskiego lub z ruchem szczątkowym, a także organizacje społeczne, np. przedsiębiorców i biznesu, promujące turystykę, rozwój regionów, ekologię, prokolejowe. W praktyce prawo do uczestniczenia w konsultacjach powinien mieć każdy, kto będzie tego chciał – chęć uczestniczenia w konsultacjach jest dowodem, że osoba lub podmiot ma interes w ich przedmiocie.

Proponujemy zatem przeprowadzenie konsultacji społecznych zamiast konsultacji z władzami lokalnymi.

Bez informacji nie ma konsultacji

Po drugie, naszym zdaniem do właściwego przebiegu konsultacji niezbędne jest udostępnienie ich uczestnikom posiadanych danych o przedmiotowych liniach, w tym przeprowadzonych analiz, o których informuje się w komunikacie. Zwłaszcza konieczne są szczegółowe dane o:

- stanie technicznym,

- zakresie i kosztach najpilniejszych remontów,

- zatrudnieniu,

- rocznych kosztach i przychodach z podaniem zasad ich księgowania,

- informacje o ruchu towarowym - liczba pociągów, masa, częstotliwość, pełne relacje.

Jeśli konsultacje mają mieć charakter merytoryczny, a nie emocjonalny, czy kampanii wyborczej, to muszą być oparte na liczbach, na ścisłych danych. Dlatego trzeba je zapewnić. Poza tym wszyscy uczestniczący w konsultacjach muszą mieć równe szanse. PKP PLK ma dostęp do tych danych, pozostałe strony nie.

Przeszkodą w udostępnieniu tych danych nie może być tajemnica przedsiębiorcy, bo PKP PLK nie posiada konkurentów. Jeśli chodzi o informacje mogące stanowić tajemnicę przewoźników, należy je podawać bez wymieniania nazw tych przedsiębiorstw. Bez udostępnienia danych konsultacje będą fikcją.